Προ των πυλών βρίσκεται η δημιουργία μιας"μαύρης λίστας" η οποία θα περιλαμβάνει τους αφερέγγυους συνδρομητές της κινητής τηλεφωνίας. Στόχος αυτής της ενέργειας είναι η προστασία των εταιρειών- παρόχων, αφού πλέον θα μπορούν να εκτιμήσουν τον κίνδυνο από τη σύνοψη μιας σύμβασης για παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.

Όπως αναφέρει σημοσίευμα της εφημερίδας "Έθνος", το "πράσινο φως" για τη δημιουργία ενός τέτοιου «Τειρεσία» στον τομέα των τηλεπικοινωνιών άναψε η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΑΠΠΔ), κρίνοντας θεμιτό τον συγκεκριμένο στόχο και ταυτόχρονα νόμιμη τη λειτουργία μιας ειδικής εταιρείας στην οποία παρέχεται άδεια να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας που θεωρούνται αφερρέγυοι και οι οποίοι είναι όσοι χρωστούν 200 ευρώ και άνω για διάστημα τριών μηνών.

Η ΑΠΠΔ με την απόφαση 18/17 επέτρεψε στην εταιρεία {"Τηλέγνους ΙΚΕ" που ουσιαστικά αποτελεί αντίγραφο της αντίστοιχης εταιρείας για τον τραπεζικό τομέα, της "Τειρεσίας ΑΕ", να συγκεντρώνει και να επεξεργάζεται διάφορα στοιχεία των συνδρομητών.

Στη "μαύρη λίστα" θα υπάρχουν τα δεδομένα ενεργών συνδρομητών εάν έχουν ληξιπρόθεσμη οφειλή τουλάχιστον 200 ευρώ για περισσότερες από 90 ημέρες, ενώ οι συνδρομητές που θεωρούνται ασυνεπείς θα πρέπει αποδεδειγμένα να ενημερώνονται τουλάχιστον πέντε ημέρες νωρίτερα για την επικείμενη ένταξή τους στη σχετική λίστα για να μπορέσουν να ασκήσουν τα δικαιώματα πρόσβασης στα στοιχεία ή και αντίρρησης για τη γνωστοποίησή τους, εφόσον έχει γίνει κάποιο λάθος, έχει εξοφληθεί το χρέος, κ.λπ.

Η "Τηλεγνούς ΙΚΕ" μπορεί να τηρεί τα δεδομένα για 5 χρόνια από την ημερομηνία που "γεννήθηκε" η απαίτηση, ενώ σε περίπτωση εξόφλησης ή διακανονισμού πρέπει να διαγράφονται αμέσως τα στοιχεία του οφειλέτη-συνδρομητή.