Οι εφαρμογές που αποσκοπούν στην αποτελεσματική Διαχείριση Πελατών, ή διαφορετικά οι πλατφόρμες CRM, αφορούν την εφαρμογή μιας στρατηγικής που θα βοηθήσει στη σωστή διαχείριση των σχέσεων μιας επιχείρησης με τους πελάτες της και την αύξηση των πωλήσεων της. Οι άσχημες οικονομικά συνθήκες που βιώνει τα τελευταία χρόνια ο επιχειρηματικός κόσμος, επιβάλλουν τη χρήση σύγχρονων και ολοκληρωμένων τεχνολογιών, όπου με χαμηλό κόστος θα έχουν τα μεγαλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

Βασικό μέλημα κάθε επιχείρησης θα πρέπει να αποτελεί η σωστή διαχείριση των σχέσεων της με το πελατολόγιό της. Μία επιχείρηση θα μπορεί να είναι σε θέση να γνωρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε πελάτη και να ανταποκρίνεται το συντομότερο σε αυτές. Οι επιχειρήσεις χρειάζονται νέα και ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης, μέσω των οποίων θα αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, θα βελτιώσουν το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών τους και θα μειώσουν τα λειτουργικά κόστη τους.

Το λογισμικό διαχείρισης πωλήσεων είναι ένα λογισμικό που βελτιώνει την οργάνωση των σχέσεων με τους πελάτες, το οποίο σας δίνει τη δυνατότητα να κάνετε ηλεκτρονική αρχειοθέτηση, να λάβετε υπενθυμίσεις και όλες εκείνες τις διαδικασίες που μπορεί να χρησιμοποιήσει μια εταιρεία για να παρακολουθεί και να οργανώνει τις επαφές της με το πελατολόγιό της. Τα τελευταία χρόνια το CRM έχει γίνει βασική επιλογή πολλών Ελληνικών επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από το μέγεθος και το αντικείμενο δραστηριότητάς τους. Εξάλλου το µέλλον ανήκει στις επιχειρήσεις εκείνες οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν στους πελάτες τους εξατοµικευµένες υπηρεσίες.

Προτεραιότητα αυτού του σύγχρονου εργαλείου είναι η συγκέντρωση και η αξιοποίηση των συγκεκριμένων και διαφορετικών αναγκών, που έχουν οι πελάτες και η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών σε αυτούς, αξιοποιώντας όλα τα πλεονεκτήματα και τα εφόδια που μπορεί να παρέχει η τεχνολογία, καθώς επίσης και η Ηλεκτρονική Τιμολόγηση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Στην πορεία μιας επιχείρησης ο αριθμός των πελατών της μπορεί να αυξηθεί και έτσι θα αυξηθούν οι ανάγκες και οι απαιτήσεις τους.

Μερικά από τα πλεονεκτήματα και τις λειτουργίες που μπορεί να προσφέρει μια λογισμική εφαρμογή διαχείρισης πελατών σε κάθε επιχείρηση που θα προχωρήσει στη χρήση της, είναι η βελτίωση της παραγωγικότητας και αντίστοιχα η μείωση των λειτουργικών εξόδων της, η καλύτερη οργάνωση της καθημερινότητας και των εργασιών της και η ταχύτητα διεκπεραίωσης των επαφών με τους πελάτες της. Ακόμα θα βοηθήσει στην καλύτερη διαχείριση των προωθητικών ενεργειών, στη δυνατότητα προβολής όλων των κινήσεων των πελατών, στην τήρηση πλήρους και ενημερωμένου αρχείου πελατών, στη βελτίωση της εταιρικής ταυτότητας της επιχείρησης που το χρησιμοποιεί, προσδίδοντάς της αναγνωρισιμότητα στην αγορά, απλότητα στη χρήση, μείωση των πιθανοτήτων λαθών και τέλος αύξηση της ταχύτητας εξυπηρέτησης των πελατών της.