Στην ανανέωση της θητείας του αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, αντιστράτηγου Κωνσταντίνου Τσουβάλα, για ένα ακόμη έτος, προχώρησε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥΣΕΑ).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση «το ΚΥ.Σ.Ε.A. συνεδρίασε υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού και με την υπ’ αριθ. 1/2018 απόφαση του, ύστερα από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, παρέτεινε τη θητεία ως Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας του Αντιστράτηγου ΤΣΟΥΒΑΛΑ Κωνσταντίνου του Βασιλείου, για ένα ακόμη έτος».

Επίσης, πριν από λίγο αναρτήθηκε το Προεδρικό Διάταγμα, σύμφωνα με τον οποίο ο κ. Τσουβάλας παραμένει στο "τιμόνι" της ΕΛ.ΑΣ.

Αναλυτικά: 

"Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η     Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
Αθήνα,      22     Ιανουαρίου   2018
Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο     Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Σ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
&
Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Ν Ο Υ   Δ Υ Ν Α Μ Ι Κ Ο Υ
Δ / Ν Σ Η     Α Σ Τ Υ Ν .   Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο Υ
Τ Μ Η Μ Α   Α Ξ Ι Ω Μ Α Τ Ι Κ Ω Ν

Α Ρ Ι Θ . Π Ρ Ω Τ. : 6 0 0 3 / 2 / 1 0 8 9 - ε
 ́
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η    Δ Ι Α Τ Α Γ Μ Α Τ Ο Σ
Με προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα την 22 Ιανουαρίου 2018, μετά από
πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, παρατείνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις
του  άρθρου  36  παρ.1  του  ν.4249/2014,  όπως  τροποποιήθηκε με  το  άρθρο   34  του
ν.4361/2016,   η   θητεία   ως   Αρχηγού   της   Ελληνικής   Αστυνομίας,   του   Αντιστρατήγου
Τ σ ο υ β ά λ α   Κωνσταντίνου του Βασιλείου (ΑΓΜΣ.232212), μέχρι ένα (1) ακόμη έτος.
-
Αριθμός Βεβαιώσεως Δ/νσης Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Πληρωμής Δαπανών/
Γ.Δ.Ο.Ε.Σ./ Υπουργείο Εσωτερικών : 
1692 / 22-1-2018.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ"

Οι κρίσεις θα συνεχιστούν αύριο με την κρίση των Αντιστρατήγων της Αστυνομίας.