Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ημερομηνία 14/11/2019 η απορριπτική απόφαση του υφυπουργού Εσωτερικών, Θεόδωρου Καράογλου, επί της αίτησης υπαγωγής της επιχείρησης «ΕΛΕΥΘΕΡΑΙ RESORTS IKE» στο καθεστώς ενισχύσεων του νόμου 4339/2016.

Στο αιτιολογικό της απόφασης αναφέρεται για τα λουτρά που βρίσκονται στην περιοχή της Καβάλας: "Αποφασίζουμε την απόρριψη της αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του νόμου 4339/2016 και ειδικότερα στο καθεστώς ενισχύσεων «Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ», του επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΕΛΕΥΘΕΡΑΙ RESORTS IKE» (αριθμός φακέλου «∆ΠΑ/7/00034/Α») που αναφέρεται στην «Ι∆ΡΥΣΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΙΑΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ», του ∆ήµου «ΠΑΓΓΑΙΟΥ», της Περιφέρειας «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» (NUTS 2), µε συνολικό επιλέξιµο κόστος 18.185.000,00 €".

Ως λόγος απόρριψης αναφέρεται ότι η αίτηση δεν πληροί τις προϋποθέσεις ελέγχου νομιμότητας (περ. β’ της παραγράφου 2 του Άρθρου 14 της προκήρυξης του καθεστώτος) "και ως εκ τούτου δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του νόμου 4399/2016".