Το σύνολο των εγκαταστημένων τηλεπικοινωνιακών δικτυακών υποδομών της χώρας αποτυπώνεται γεωγραφικά στο ψηφιακό μητρώο υποδομών, (σύστημα Geographic Information System - GIS), έργο το οποίο ολοκληρώθηκε από το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.

Το μητρώο βασίζεται σε μια ολοκληρωμένη και συνεχώς εξελισσόμενη διαδικτυακή, διαδραστική εφαρμογή (ηλεκτρονικό κόμβο) καταγραφής, πληροφόρησης και σχεδιασμού, μέσα από την οποία οι χρήστες (δημόσιοι φορείς, επιχειρήσεις, πολίτες) θα έχουν διαβαθμισμένη πρόσβαση σε ένα σύνολο ψηφιακών υπηρεσιών, σχετικών με τη γεωγραφική αποτύπωση των τηλεπικοινωνιακών δικτυακών υποδομών της χώρας.

Σκοπός του έργου, σύμφωνα με το υπουργείο ΨΗΠΤΕ, είναι η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των εγκαταστημένων δικτύων, με ταυτόχρονη συμβολή στη βέλτιστη αξιοποίηση των ιδιωτικών επενδύσεων στον τομέα και κατ' επέκταση, μείωση του κόστους ανάπτυξης νέων δικτύων. Παράλληλα, θα διευκολύνει την αποτελεσματική παρέμβαση του υπουργείου ΨΗΠΤΕ, όπου κρίνεται σκόπιμο, μέσα από κατάλληλες νομοθετικές παρεμβάσεις-μεταρρυθμίσεις.

Ήδη, αξιοποιώντας το νέο εργαλείο, οι υπηρεσίες του υπουργείου επεξεργάζονται και αναλύουν τις διαθέσιμες πληροφορίες, εξάγουν στατιστικά αποτελέσματα και χρήσιμα συμπεράσματα, τα οποία αξιοποιούνται για τη διαμόρφωση και υλοποίηση της πολιτικής στον τομέα της ευρυζωνικότητας, όπως αυτή περιγράφεται στο Εθνικό Σχέδιο Ευρυζωνικής Πρόσβασης Επόμενης Γενιάς (NGA Plan 2014-2020).

Η πρώτη εφαρμογή του Ψηφιακού Μητρώου Υποδομών θα αφορά στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), που -μέσω του ηλεκτρονικού κόμβου- αποκτούν πρόσβαση στις οδεύσεις και στις εγκαταστάσεις των τηλεπικοινωνιακών δικτύων όλων των εταιρειών-παρόχων στο συγκεκριμένο δήμο (επί του γεωγραφικού χάρτη, με τεχνολογίες GIS). Με βάση τα στοιχεία αυτά, οι ΟΤΑ θα προβαίνουν στον υπολογισμό των τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης για τα όλα τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα.

Σε επόμενη φάση, το Ψηφιακό Μητρώο Υποδομών θα επεκταθεί με την αποτύπωση και άλλων δικτύων υποδομών, όπως τα δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, φυσικού αερίου κ.λπ. Επιπλέον, θα αποτελέσει τη βάση ενός Πληροφοριακού Συστήματος, μέσω του οποίου θα υλοποιείται η υποβολή αιτήσεων έγκρισης/χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης σε όλη τη χώρα (one stop shop), στο πλαίσιο υλοποίησης των μέτρων μείωσης του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σύμφωνα με τον ν. 4463/2017.

Πηγή: ΑΜΠΕ