Η δημιουργία γερών θεμελίων μέσα από μεταρρυθμίσεις στις δομές της οικονομίας επιδιώκεται στη συμφωνία με τους πιστωτές, «ώστε να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη πιστωτών και επενδυτών στην ελληνική οικονομία και να υπάρξουν οι αναγκαίες εισροές κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση επενδύσεων και τη δημιουργία απασχόλησης», όπως ανέφερε ο υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Δημήτρης Παπαδημητρίου.

Μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής, αναφέρθηκε στις τέσσερις βασικές μεταρρυθμίσεις του νομοσχεδίου, οι οποίες, όπως είπε, συμβάλουν στην ανάπτυξη της οικονομίας. Η πρώτη αναφορά στη ρύθμιση του κανονιστικού πλαισίου για τη δημοσιότητα στο κεντρικό ηλεκτρονικό μητρώο δημοσίων συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) προκηρύξεων και διακηρύξεων στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, καθώς με τις τροποποιήσεις που γίνονται απλοποιείται.

«Η δεύτερη μεταρρύθμιση αφορά στον εξωδικαστικό μηχανισμό για τη ρύθμιση χρεών επιχειρήσεων. Με το άρθρο 46 κάνουμε ακόμη πιο ευέλικτη τη διαδικασία εξωδικαστικού συμβιβασμού, διευκολύνοντας ακόμη περισσότερο την επικύρωση της συμφωνίας από το δικαστήριο, αν μια τέτοια επικύρωση κριθεί αναγκαία», επισήμανε ο υπουργός.

Η τρίτη μεταρρύθμιση αφορά στη διαχείριση των κόκκινων δανείων. «Οι στοχευμένες τροποποιήσεις του νόμου αποσαφηνίζουν το θεσμικό πλαίσιο για τη διαχείριση των δανείων που εμφανίζουν καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών, με γνώμονα τη θεσμική προστασία των δανειοληπτών με την ταυτόχρονη διευκόλυνση των πιστωτικών ιδρυμάτων να διαχειριστούν το πρόβλημα των κόκκινων δανείων», σημείωσε ο κ. Παπαδημητρίου.