Συνεδριάζει σήμερα η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η τακτική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί διά περιφοράς, στις 10 το πρωί, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο:

Έκδοση απόφασης περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας λόγω εντοπισμού αρχαιολογικών ευρημάτων στα πλαίσια κατασκευής του έργου: «Κεντρικοί εξωτερικοί αποχετευτικοί αγωγοί πεδινών οικισμών διευρυμένου Δήμου Νάουσας», της Δ.Ε.Υ.Α. Νάουσας αναδόχου: «ΑΞΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας              

Εισηγητής:

Απόστολος Νεστορόπουλος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Ημαθίας

Θέμα 2ο:

Έγκριση μελέτης εγκατάστασης και λειτουργίας φωτεινής σηματοδότησης στον κόμβο Σκύδρας – Σεβαστειανών της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας.

Εισηγητής:

Αλκιβιάδης Νουσηκύρου, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Πέλλας

Θέμα 3ο:

Τρόπος Επιλογής Αναδόχων Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών ΠΚΜ (ΠΕ Πέλλας) του 2020.

Εισηγητής:

Αλκιβιάδης Νουσηκύρου, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Πέλλας

Θέμα 4ο:

Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης επιλογής αναδόχου με ανοιχτή διαδικασία (άρθρο 27 του Ν. 4412/2016) για την εκτέλεση των έργων:

1. «Αποκατάσταση Πρανών σε τμήματα της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης–Ν. Μουδανιών», προϋπολογισμού 700.000€ (με Φ.Π.Α.)

2. «Βελτίωση -επισκευή τεχνικών έργων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας ΔΤΕ/ΠΚΜ », προϋπολογισμού 700.000€ (με Φ.Π.Α.)

Χρηματοδότηση: έργου 2017ΕΠ00800005 της ΣΑΕΠ008 του Π.Δ.Ε. 2019. και

3. «Κοπή – Αποµάκρυνση ανεπιθύµητης βλάστησης και Συντήρηση Πρασίνου στο Εθνικό Οδικό ∆ίκτυο αρµοδιότητας ΔΤΕ/ΠΚΜ)», προϋπολογισμού 1.500.000€ (με Φ.Π.Α.) σύμφωνα με το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Χρηματοδότηση έργου: Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών / ΠΚΜ 2020 / 2131ΘΕΣ014ΙΔΠ19

Εισηγητής:

Παρίσης Μπίλλιας, Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της Π.Κ.Μ..

Θέμα 5ο:

Έγκριση ανάκλησης της υπ΄ αριθμ. 10/28-02-2020 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (αρ. συνεδρίασης 2η/28-02-2020, ΑΔΑ: ΨΣΨΕ7ΛΛ-ΛΤΞ) και εκ νέου έγκριση του τρόπου δημοπράτησης των Έργων της Υ/Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών χρηματοδοτούμενων από το Π.Δ.Ε. ΣΑΕΠ 008, 508 και ΣΑΕ 572 για το έτος 2020.

Εισηγητής:

Δημήτριος Μπαλαξής, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Σερρών.