Εγκρίθηκε η πρόταση του Δήμου Παύλου Μελά και τροποποιήθηκε με την ΑΠ 5103/2019 της ΠΚΜ, η ενταγμένη Πράξη «Σύνταξη Τοπικού Χωρικού Σχεδίου (ΤΧΣ) Δήμου Παύλου Μελά» που αφορά την περιοχή της Δ.Κ. Σταυρούπολης, με το συνολικό προϋπολογισμό να διαμορφώνεται στο ποσό των 586.192,95 ευρώ, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και υλοποιείται από τη Διεύθυνση Πολεοδομίας και την Αντιδημαρχία Πολεοδομίας του Δήμου Παύλου Μελά.

Το Τοπικό Χωρικό Σχέδιο μετά την ισχύ του Ν. 4447/2016 «Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις», αποτελεί το δεύτερο σε σπουδαιότητα επίπεδο πολεοδομικού σχεδιασμού, μετά το ρυθμιστικό σχέδιο.

Το ΤΧΣ αντικαθιστά το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο και σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση των δασικών χαρτών και του κτηματολογίου, αποτελεί ένα σύγχρονο εργαλείο χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης ενός Δήμου, απλοποίησης και διευκόλυνσης των μικρών και μεγάλων επενδύσεων, προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και βελτίωσης της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Αποτελείται από σύνολα κειμένων, χαρτών και διαγραμμάτων με τα οποία καθορίζονται για κάθε δημοτική ενότητα το πλαίσιο της οργάνωσής της, που είναι οι χρήσεις γης, η πυκνότητα, ο συντελεστής δόμησης, η γενική εκτίμηση των αναγκών σε κοινόχρηστους χώρους, κοινωφελείς εξυπηρετήσεις και εν γένει δημόσιες υποδομές & δίκτυα, οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης ανάλογα με τις κατηγορίες περιοχών.

Η περιοχή μελέτης του Τ.Χ.Σ. αφορά την εδαφική έκταση του Δήμου Παύλου Μελά και ειδικότερα την Δημοτική Κοινότητα Σταυρούπολης της οποίας το ισχύον Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο δύναται να αναθεωρηθεί σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 7 του Ν. 4447/2016 καθώς έχουν μεταβληθεί τα δεδομένα, οι χωρικές, οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες στις οποίες στηρίχθηκε το Γ.Π.Σ. του 2002 του πρώην Δήμου Σταυρούπολης και είναι αναγκαίος ο πολεοδομικός ανασχεδιασμός της περιοχής. Παράλληλα θα συνεκτιμηθούν οι μεταβολές που θα επέλθουν στις άλλες δυο Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Παύλου Μελά (Πολίχνης, Ευκαρπίας) των οποίων οι τροποποιήσεις των Γ.Π.Σ. πρόκειται να εγκριθούν.

Ο πολεοδομικός ανασχεδιασμός, αποτελεί μια πρόκληση αλλά και μια αναγκαιότητα για τον Δήμο Παύλου Μελά, που διαμορφώνονται από μια σειρά από σημαντικούς παράγοντες, όπως η πληθυσμιακή αύξηση του Δήμου, οι νέες κυκλοφοριακές ανάγκες, οι ανάγκες σε κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους, οι κατευθύνσεις χρήσεων γης και οι αποφάσεις της Διοίκησης που αφορούν σε χαρακτηριζόμενα πολεοδομικώς ενδιαφέροντα σημεία του Δήμου (όπως το πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά με τα διατηρητέα κτίρια).