Με απόφαση του Δημάρχου Αμπελοκήπων – Μενεμένης κ. Λάζαρου Κυρίζογλου ορίσθηκαν οι Αντιδήμαρχοι και οι εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι για το από 11.7.2018 έως 31.8.2019 χρονικό διάστημα και είναι οι εξής:

Α Αντιδήμαρχοι

1. Αποστολίδου Μαρία – Οικονομικών.
2. Εμεινίδης Αναστάσιος - Αθλητισμού και νέας γενιάς.
3. Κωνσταντίνου Κυριάκος – Πρασίνου.
4. Μανωλόπουλος Βασίλειος – Τεχνικών Υπηρεσιών και Καθαριότητας.
5. Κεσόγλου Παύλος – Πολιτισμού και Εθελοντών.
6. Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος – Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου και Ιθαγένειας.

Β. Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Καρράς Ευστράτιος και Σιδηρόπουλος Σάββας σε θέματα του τμήματος Διοίκησης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού.
2. Παναγιωτίδης Γαβριήλ σε θέματα του τμήματος Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής.
3. Γρούγιος Ηλίας και Γυμνόπουλος Κοσμάς σε θέματα Παιδείας.
4. Κουσενίδης Αλέξανδρος σε θέματα ΑμΕΑ.
5. Σουσλόγλου Νικόλαος σε θέματα της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης των Πολιτών.
6. Μεζίκης Βασίλειος σε θέματα Ιδιαίτερου Γραφείου Δημάρχου.
7. Ναλπαντίδου Αφροδίτη και Ιωαννίδης Εμμανουήλ σε θέματα Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων.
8. Γεώργιος Κατζικάς σε θέματα Αθλητισμού και Νέας Γενιάς.
9. Αρπατζάνη – Τσομπάνογλου Μαρία σε θέματα Πολιτισμού και Εθελοντών.