Εργασίες συντήρησης και αναμόρφωσης δικτύων ηλεκτροφωτισμού θα πραγματοποιηθούν στη Θεσσαλονίκη, ύστερα από την έγκριση των εργασιών Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης, σήμερα, στη διάρκεια της 13ης τακτικής συνεδρίασης.

Το έργο που προβλέπεται να υλοποιηθεί εντός 300 ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης στοχεύει στη συστηματική συντήρηση για την αδιάλειπτη λειτουργία του δημοτικού οδοφωτισμού, καθώς και στην εξάλειψη των καθυστερήσεων όσον αφορά στην επισκευή βλαβών.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν επεμβάσεις επισκευής στο δίκτυο του Δήμου Θεσσαλονίκης –εναέριο και υπόγειο- τόσο στις οδούς της μελέτης όσο και σε σημεία που θα υποδείξει η επιβλέπουσα υπηρεσία, καθώς και:

Αποκατάσταση του δικτύου φωτισμού μετά από ατυχήματα ή από παρεμβάσεις άλλων οργανισμών

Τροποποίηση μικρής κλίμακας του δικτύου που προκύπτει μετά από διαμορφώσεις χώρων, αιτήματα πολιτών κ.λπ. ή σε έκτακτες περιπτώσεις οι οποίες δεν είναι δυνατό να προβλεφθούν, ώστε να ενταχθούν έγκαιρα σε κάποιο έργο

Άμεση ασφάλιση του δικτύου σε μικρά πάρκα με ιστούς και φωτιστικά κατεστραμμένα μετά από βανδαλισμούς και

Αναβάθμιση του δικτύου σε πάρκα και πεζόδρομους με την αντικατάσταση φθαρμένων καλωδιώσεων από τρωκτικά, ρίζες δένδρων κ.ά.

Η εκτέλεση του παραπάνω έργου, προϋπολογισμού 882.500€, θα γίνει με εργολαβία κατόπιν ανοιχτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.