Την Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2017 θα συνεδριάσει η Επιτροπή Διαβούλευσης του δήμου Θεσσαλονίκης, στις 17.30, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στη συνεδρίαση θα τεθούν προς δημόσια διαβούλευση τα θέματα: «Γνωμοδότηση επί του σχεδίου του Προϋπολογισμού Εσόδων και Δαπανών του Δήμου Θεσσαλονίκης, οικονομικού έτους 2018» και «Γνωμοδότηση επί του σχεδίου του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Θεσσαλονίκης, για το οικονομικό έτος 2018».

Η Επιτροπή Διαβούλευσης, όργανο που προβλέπει ο νόμος του «Καλλικράτη» (άρθρο 76), απαρτίζεται από 49 μέλη, εκ των οποίων τα 37 είναι εκπρόσωποι φορέων της πόλης και τα 12 δημότες, που επιλέχθηκαν κατόπιν κλήρωσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.