Τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη  στις, 13:00 στα γραφεία της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας.

Αναλυτικά τα  θέματα ημερήσιας διάταξης :

 1. Επικύρωση 5ου/17 πρακτικού Δ.Σ. ΠΕΔΚΜ.
 2. Συζήτηση και λήψης απόφασης για τις οικονομικές επιπτώσεις στην Αυτοδιοίκηση του Νόμου 4472/19-05-2017 (ΦΕΚ Α’ 74): «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις.»
 3. Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τους παιδικούς σταθμούς.
 4. Επιστροφή αναδρομικών σε εργαζόμενους των Κέντρων Πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας, βάσει του άρθρου 41 του ν. 4320/2015.
 5. Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στη Γνωμοδοτική Επιτροπή  της παρ. 3 του άρθρου 85 του Ν. 4070/12, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 4 του άρθρου 31 του Ν. 4313/14 στην ΠΕ Ημαθίας (έγκριση)
 6. Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στη Γνωμοδοτική Επιτροπή  της παρ. 3 του άρθρου 85 του Ν. 4070/12, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 4 του άρθρου 31 του Ν. 4313/14 στην ΠΕ Πέλλας (έγκριση)
 7. Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στη Γνωμοδοτική Επιτροπή του άρθρου 85 παρ. 3 του Ν. 4070/12 στην ΠΕ Κιλκίς. (έγκριση)
 8. Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στη Γνωμοδοτική Επιτροπή του άρθρου 85, παρ. 3 του Ν. 4070/12 στην ΠΕ Σερρών. (έγκριση)
 9. Αντικατάσταση της αναπληρώτριας εκπροσώπου της 1ης Επιτροπής Ελέγχου Παιδικών Χαρών με χωρική αρμοδιότητα τις παιδικές χαρές του Δήμου Θεσσαλονίκης κας Καράμπελα Όλγας, Συμβούλου Β’ Δημοτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης λόγω παραίτησής της. (έγκριση)

10.Υπόδειξη ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στο Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

11.Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του σε Επιτροπή του Δήμου Σκύδρας. (έγκριση)

12.Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Τακτική Γ.Σ. του Οργανισμού Τουριστικής Προβολής και Marketing Ν. Θεσσαλονίκης και παροχή εντολής και εξουσιοδότησης εκπροσώπησης της ΠΕΔΚΜ (19/6/17) (έγκριση).

 1.  Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας «ΣΟΥΡΩΤΗ Α.Ε.» και παροχή εντολής και εξουσιοδότησης εκπροσώπησης της ΠΕΔΚΜ (15/6/2017). (Έγκριση)
 2. Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Έκτακτη Γ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας «ΠΕΤΑ Α.Ε.» και παροχή εντολής και εξουσιοδότησης εκπροσώπησης της ΠΕΔΚΜ (29/6/2017).

15.Ενημέρωση - Ανακοινώσεις.