Τη θέση του ειδικού συμβούλου αναζητά να καλύψει ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Γιάννης Μπουτάρης, ύστερα από σχετική ανακοίνωση.

Όπως αναφέρεται, πρόκειται για σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, για την παροχή υπηρεσιών σε εξειδικευμένα επιστημονικά θέματα τεχνικών και αναπτυξιακών έργων με έμφαση στον συγκοινωνιακό και αστικό σχεδιασμό, μέσω της διενέργειας ερευνών, εκπόνησης μελετών, σύνταξης εκθέσεων, υποβολής προτάσεων ή εισηγήσεων επεξεργασίας και παρουσίασης στοιχείων απαραίτητων για την πραγμάτωση των σκοπών του Δήμου καθώς και μέσω παροχής επιστημονικής βοήθειας στις οργανωτικές μονάδες του Δήμου που απασχολούνται με τα εν λόγω θέματα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν σχετική αίτηση, βιογραφικό σημείωμα , καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται στο κείμενο της οικείας γνωστοποίησης, αποκλειστικά ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Θεσσαλονίκης, Βασ. Γεωργίου Α΄ 1, Τ.Κ. 54640, απευθύνοντάς την προς την Δ/νση Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, Τμήμα Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού, εντός προθεσμίας πέντε εργάσιμων ημερών, από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσης σε δύο τοπικές εφημερίδες, ήτοι από 06-06-2017 έως και την 12-06-2017.

Σημειώνεται ότι το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία, που φέρει ο φάκελος αποστολής.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 2313 317125, 2313 317123.

Δείτε ΕΔΩ το πλήρες κείμενο της γνωστοποιήσης.