Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του διευθύνοντος συμβούλου της ΕΡΤ Α.Ε., δημοσίευσε το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.

Σύμφωνα με αυτή, οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι υπήκοοι κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διαθέτουν τίτλους σπουδών πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμους της αλλοδαπής, είτε να είναι πρόσωπα εγνωσμένου κύρους με αποδεδειγμένη διεθνή αναγνώριση του έργου τους.

Για την επιλογή του νέου διευθύνοντος συμβούλου, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο, θα ληφθούν ιδιαίτερα υπ’ όψιν:

- η εμπειρία στον τομέα των ραδιοτηλεοπτικών, διαδικτυακών ή/και οπτικοακουστικών υπηρεσιών ή/και η εμπειρία σε διοίκηση και οργάνωση δημοσίων οργανισμών ή/και επιχειρήσεων,
- οι ικανότητες σε θέματα διοίκησης και διεύθυνσης,
- η τεκμαιρόμενη από την πείρα τους ικανότητα εργασίας και λήψης σημαντικών αποφάσεων ευθύνης.

Σημειώνεται ότι η θητεία του Διευθύνοντος Συμβούλου είναι πενταετής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους αποκλειστικά στο Γενικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (Φραγκούδη 11 και Αλεξάνδρου Πάντου, Καλλιθέα Αττικής) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δευτέρα ως Παρασκευή, ,από τις 8.00 π.μ. ως τις 3.00 μ.μ.). Ως καταληκτική ημερομηνία έχει οριστεί η Πέμπτη 29 Ιουνίου 2017 (ώρα 3:00 μ.μ.).

Περισσότερα στοιχεία σχετικά με την Πρόσκληση (απαιτούμενα δικαιολογητικά, έντυπα αίτησης και υπεύθυνης δήλωσης) είναι διαθέσιμα στον κάτωθι διαδικτυακό τόπο: http://www.opengov.gr/home/2017/06/22/7538.