Το ενεργειακό πιστοποιητικό ή αλλιώς πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης είναι το έγγραφο το οποίο δείχνει την κατανάλωση των κτιρίων σε ενέργεια. Για την έκδοση του πιστοποιητικού είναι υπεύθυνοι μηχανικοί,πιστοποιημένοι από το υπουργείο και γνωστοί ως και ενεργειακοί επιθεωρητές.

Για την έκδοση του ενεργειακού πιστοποιητικού πρέπει να γίνει αυτοψία στο κτίριο ώστε να γίνουν οι απαραίτητες μετρήσεις και οι απαραίτητοι έλεγχοι από τον ενεργειακό επιθεωρητή.Το πιστοποιητικό κατατάσσει το κτίριο σε κάποια από τις ενεργειακές κατηγορίες που έχουν οριστεί από το Υ.Π.Ε.Κ.Α. Παράλληλα περιλαμβάνει συστάσεις του μηχανικού σχετικά με την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου. Τελικός σκοπός όλων αυτών είναι η εξοικονόμηση ενέργειας για τη προστασία του περιβάλλοντος.

Σε ποιες περιπτώσεις είναι απαραίτητο το ενεργειακό πιστοποιητικό;

Σύμφωνα με τον νόμο που τέθηκε σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2016 η έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού είναι αναγκαία σε περιπτώσεις πώλησης, ενοικίασης ή μεταβίβασης ενός κτιρίου συνολικού εμβαδού και κάτω των 50 τ.μ. Εξαίρεση αποτελούν οι αποθήκες καθώς και οι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων.

Τι ισχύει για το ενεργειακό πιστοποιητικό;

Σύμφωνα με το νόμο 4342/2015 είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική καταχώρηση των πληροφοριακών στοιχείων μισθώσεων ακίνητης περιουσίας. Συνεπώς, πρέπει τα στοιχεία ενεργειακής απόδοσης, τα οποία καταγράφονται στο πιστοποιητικό, να καταχωρούνται στην ηλεκτρονική εφαρμογή.

Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης ή ενεργειακό πιστοποιητικό καταγράφει τις ενεργειακές ανάγκες και ενεργειακά στοιχεία ενός κτιρίου, ώστε να μπορούν ο ιδιοκτήτης ή ο ενοικιαστής να συγκρίνουν την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου με άλλα κτίρια. Εκδίδεται για το αποκλειστικά για το κτίριο και έχει ισχύ για δέκα χρόνια. Έτσι, δεν χρειάζεται επανέκδοση κατά τη διάρκεια της δεκαετίας, εφόσον δεν έχει γίνει κάποια αλλαγή μεγάλης κλίμακας όπως για παράδειγμα ριζική ανακαίνιση. Το ενεργειακό πιστοποιητικό εκδίδεται με βάση τον κανονισμό ενεργειακής απόδοσης κτιρίων καθώς και με βάση των τεχνικών οδηγιών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Για ποια ακίνητα δεν είναι απαραίτητη η έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού;

Το ενεργειακό πιστοποιητικό εκδίδεται υποχρεωτικά για όλους τους χώρους με εξαίρεση τους εξής χώρους:

● Αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία
● Κτίρια τα οποία χρησιμοποιούνται ως χώροι λατρείας όπως για παράδειγμα εκκλησίες
● Κτίρια στα οποία στεγάζονται βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εργαστήρια, παρασκευαστήρια και γενικά χώροι με ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό
● Κτίρια στα οποία γίνεται προσωρινή χρήση που δεν ξεπερνά τα δύο χρόνια
● Κτίρια που χρησιμοποιούνται ως αποθήκες, κτίρια με αγροτική χρήση και πρατήρια καυσίμων ή χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων
● Κτίρια που εξυπηρετούν τη κάλυψη αναγκών της κύριας χρήσης του, των οποίων η επιφάνεια δεν ξεπερνά το 50 τ.μ.

Ποιος εκδίδει το ενεργειακό πιστοποιητικό;

Το ενεργειακό πιστοποιητικό εκδίδεται από τους ενεργειακούς επιθεωρητές, οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι επαγγελματίες που κάνουν επιθεωρήσεις σε κτίρια, εγκαταστάσεις θέρμανσης και κλιματισμου και στη συνέχεια εκδίδουν το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης για κτιριακές μονάδες και επαγγελματικούς χώρους.

Οι ενεργειακοί επιθεωρητές α’ και β’ τάξης αναλαμβάνουν την έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού ενώ οι δραστηριότητές τους καλύπτουν ζητήματα όπως η κατανάλωση ενέργειας κατά τη διάρκεια του έτους, η κατανάλωση ενέργειας από εναλλακτικές πηγές και τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα προτείνοντας τρόπους για την καλύτερη ενεργειακή απόδοση της κτιριακής μονάδας.

Ποιος μπορεί να γίνει ενεργειακός επιθεωρητής;

Με βάση το άρθρο 52, παρ. 3 του νόμου 4409/2016, ενεργειακός επιθεωρητής μπορεί να γίνει κάποιος διπλωματούχος μηχανικός, μέλος του τεχνικού επιμελητηρίου Ελλάδας καθώς και κάτοχος πτυχίου μηχανικού τεχνολογικής εκπαίδευσης ή μηχανικός με αναγνωρισμένα επαγγελματικά προσόντα στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, η συγκεκριμένη δραστηριότητα ασκείται από διπλωματούχους μηχανικούς με τις εξής ειδικότητες:

● Πολιτικοί μηχανικοί
● Αρχιτέκτονες μηχανικοί
● Μηχανολόγοι-Ηλεκτρολόγοι μηχανικοί
● Αεροναυπηγοί μηχανικοί
● Μηχανολόγοι μηχανικοί βιομηχανίας
● Ηλεκτρολόγοι μηχανικοί και μηχανικοί υπολογιστών
● Μηχανικοί διαχείρισης ενεργειακών πόρων
● Μηχανικοί παραγωγής και διοίκησης
● Χημικοί μηχανικοί
● Μηχανικοί μεταλλείων μεταλλουργών
● Τοπογράφοι μηχανικοί
● Μηχανικοί περιβάλλοντος
● Μηχανικοί χωροταξίας και πολεοδομίας
● Μηχανικοί ορυκτών πόρων
● Μηχανικοί HY
● Μηχανικοί πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών

Και πτυχιούχους μηχανικούς απόφοιτους Τ.Ε.Ι. Με τις εξής ειδικότητες:

● Ηλεκτρολόγοι μηχανικού τεχνολογικής εκπαίδευσης
● Ηλεκτρολόγοι υπομηχανικοί τεχνολογικής εκπαίδευσης
● Μηχανικοί ανακαίνισης και αποκατάστασης κτιρίων
● Μηχανολόγοι μηχανικοί τεχνολογικής εκπαίδευσης
● Πολιτικού μηχανικοί δομικών έργων
● Πολιτικοί υπομηχανικοί τεχνολογικής εκπαίδευσης
● Πολιτικοί μηχανικών έργων υποδομής
● Μηχανικοί ενεργειακής τεχνολογίας

Σε ποιες περιπτώσεις χρειάζεται ο ενεργειακός επιθεωρητής;

Ο ενεργειακός επιθεωρητής είναι αναγκαίος, αφού στις περισσότερες περιπτώσεις κτιρίων αποτελεί προϋπόθεση το ενεργειακό πιστοποιητικό. Πιο συγκεκριμένα, οι περιπτώσεις κτιρίων που χρειάζεται ενεργειακό πιστοποιητικό είναι:

● Περιπτώσεις ενοικίασης του κτιρίου ή τμήματος αυτού
● Περιπτώσεις πώλησης του κτιρίου ή τμήματος αυτού
● Σε περιπτώσεις που ο ιδιοκτήτης θέλει να αναρτήσει αγγελία για πώληση του κτιρίου
● Σε περιπτώσεις ριζικής ανακαίνισης του κτιρίου
● Για κτίρια στα οποία στεγάζονται δημόσιες υπηρεσίες
● Σε περίπτωση ενεργειακής αναβάθμισης αυθαιρέτου κτιρίου
● Σε περίπτωση ένταξης του κτιρίου στο πρόγραμμα εξοικονομώ κατ οίκον

Ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά ώστε να εκδοθεί το ενεργειακό πιστοποιητικό;

Για την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης χρειάζονται κάποια απαραίτητα στοιχεία. Πιο συγκεκριμένα, για τα ακίνητα τα οποία είναι χτισμένα:

πριν από το 1983, χρειάζονται τα εξής:

● Κάτοψη του ακινήτου
● Αντίγραφο της δήλωσης στο κτηματολόγιο
● Το Ε9 του ιδιοκτήτη
● Τίτλος ιδιοκτησίας

μετά το 1983 χρειάζονται τα εξής:

● Κάτοψη του ακινήτου
● Αντίγραφο οικοδομικής αδείας
● Το Ε9 του ιδιοκτήτη
● Αντίγραφο οικοδομικής άδειας

Γιατί να εμπιστευτώ τους ενεργειακούς επιθεωρητές του MyConstructor.gr για το ενεργειακό πιστοποιητικό;

Στην πλατφόρμα του MyConstructor.gr θα βρείτε τους πιο αξιόπιστους και έμπειρους ενεργειακούς επιθεωρητές ώστε να μπορούν να πραγματοποιήσουν την επιθεώρηση σε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα και να σας παραδώσουν το ενεργειακό πιστοποιητικό μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες από την ημέρα της επιθεώρησης. Οι πιο αξιόλογοι και έμπειροι επαγγελματίες θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και στις πιο συμφέρουσες τιμές. Μπορείτε να απευθυνθείτε στο MyConstructor.gr για οποιαδήποτε απορία που μπορεί να προκύψει σχετικά με την έκδοση του ενεργειακού πιστοποιητικού.