Αντίθετο είναι και το Δημοτικό Συμβούλιο Σιθωνίας σε ό,τι αφορά τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του σχεδίου για τον χαρακτηρισμό και την Οριοθέτηση περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ) στη θέση «Άμπελος» και «Πόρτο Κουφό», στη Χαλκιδική.

Στην πρόσφατη συνεδρίασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Σιθωνίας έλαβε την παρακάτω απόφαση, την οποία και δημοσιεύει το halkidikifocus.gr:

I) Την ακύρωση της 90/2017 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα: «Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του σχεδίου για τον χαρακτηρισμό και την Οριοθέτηση περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ) στη θέση Άμπελος και Πόρτο Κουφό, χερσονήσου Σιθωνίας ΠΕ Χαλκιδικής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με φορέα την ΠΟΑΥ Χαλκιδικής ΙΚΕ» (Β σχετικό) για τους παρακάτω λόγους:

1) Μη προσήκουσα δημοσιότητα της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του σχεδίου για τον χαρακτηρισμό και την Οριοθέτηση περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ) στη θέση Άμπελος και Πόρτο Κουφό του Δήμου Σιθωνίας, σύμφωνα με την ΚΥΑ 107017/2006 «Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ...», (ΦΕΚ 1225/Β/5.9.2006) (Γ σχετικό), με συνέπεια την έλλειψη ενημέρωσης των δημόσιων αρχών και του ενδιαφερόμενου κοινού των οποίων θίγονται ή ενδέχεται να θιγούν ή διακυβεύονται συμφέροντα από τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για την εφαρμογή του σχεδίου του θέματος. Σκοπός της δημοσιότητας που ορίζει η ΚΥΑ 107017/2006 είναι η διαβούλευση των ενδιαφερόμενων και η δυνατότητα διατύπωσης γνώμης αρνητικής ή θετικής. Η παραπάνω έλλειψη δημοσιότητας και διαβούλευσης καθιστά άκυρη την οποιαδήποτε έγκριση της μελέτης του θέματος καθώς και την σχετική θετική γνωμοδότηση της 90/2017 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Β σχετικό).

ΙΙ) Aρνητικά ως προς το σχέδιο χαρακτηρισμού και την Οριοθέτηση περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ) στη θέση Άμπελος και Πόρτο Κουφό του Δήμου Σιθωνίας για τους παρακάτω λόγους:

1) Η σχεδιαζόμενη επιχείρηση Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ) στη θέση Άμπελος και Πόρτο Κουφό του Δήμου Σιθωνίας θα επιφέρει αρνητικές συνέπειες στο περιβάλλον και κατά συνέπεια στην τοπική βιώσιμη ανάπτυξη, η οποία λαμβάνει υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιωσιμότητα. Η βιώσιμη ανάπτυξη προϋποθέτει ανάπτυξη των παραγωγικών δομών της οικονομίας παράλληλα με τη δημιουργία υποδομών για μία ευαίσθητη στάση απέναντι στο φυσικό περιβάλλον και στα οικολογικά προβλήματα, διαφορετικά λαμβάνει χώρα περιβαλλοντική υποβάθμιση.
Σύμφωνα με το Δ σχετικό για τη θέση Πόρτο Κουφό ισχύουν τα εξής:

(α) το Πόρτο Κουφό περιλαμβάνει οικοτόπους κοινοτικού ενδιαφέροντος που απαιτούν τον χαρακτηρισμό ειδικών ζωνών διατήρησης (παράκτιες λιμνοθάλασσες, εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia, θαλάσσια σπήλαια),

(β) το Πόρτο Κουφό αποτελεί ενδιαίτημα για σημαντικά είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος, χερσαία και θαλάσσια, και ιδιαίτερα για θαλάσσια είδη που προστατεύονται αυστηρά,

(γ) το Πόρτο Κουφό ενέχει εν γένει ιδιαίτερη αξία για την προστασία της βιοποικιλότητας καθώς αποτελεί σημαντικό φυσικό ταμιευτήρα ταξινομικής και άρα γενετικής ποικιλότητας για τον Τορωναίο Κόλπο,

(δ) το Πόρτο Κουφό αποτελεί έναν από τους πιο κλειστούς και προφυλαγμένους όρμους της χώρας (ίσως τον πλέον κλειστό και προφυλαγμένο),

(ε) το Πόρτο Κουφό είναι ιδιαίτερα κατάλληλη περιοχή οικοτουριστικής ανάπτυξης και καταδυτικού και αναρριχητικού τουρισμού,

(στ) στην ΣΜΠΕ δεν περιλαμβάνεται κανένα απολύτως στοιχείο για το Πόρτο Κουφό και τη σχεδιαζόμενη παρέμβαση. Συνεπώς, η λειτουργία ιχθυογεννητικού σταθμού αναμένεται να επιφέρει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και στη διατήρηση της βιοποικιλότητας (γενετικής, ταξινομικής και οικολογικής), καθώς απουσιάζει παντελώς κάθε σχεδιασμός, υδρολογική μελέτη, μελέτη βιοποικιλότητας και ανάλυση αντιμετώπισης κινδύνων.

Επιπλέον η σχεδιαζόμενη μονάδα εμποδίζει τις υφιστάμενες δραστηριότητες καθώς και τις αναπτυξιακές προοπτικές της ευρύτερης περιοχής. Επομένως είναι απολύτως ζημιογόνα τόσο για το οικοσύστημα όσο και για την αναπτυξιακή πορεία της περιοχής.

Οι τοποθετήσεις

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης κατατέθηκαν διάφορες απόψεις ως προς την περαιτέρω ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών στην ευρύτερη περιοχή του Πόρτο Κουφό.

Ο επιχειρηματίας ιχθυηρών Ιωάννης Γιαρένης κατέθεσε στο Δημοτικό Συμβούλιο έγγραφο με τις απόψεις-αντιρρήσεις-διαμαρτυρία του ιδίου, της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΑΛΙΕΙΑ Α.Ε, και της εταιρείας με την επωνυμία ΑΘΩΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.. «Ξεκινήσαμε και καταθέσαμε τη ΣΜΠΕ για έγκριση από τα αρμόδια υπουργεία, διότι είμαστε υποχρεωμένοι να τα καταθέσουμε μέχρι του χρόνου. Έχει θεσμοθετηθεί-χωροθετηθεί η περιοχή της Αμπέλου για ιχθυοκαλλιέργειες. Η περιοχή ανήκει στις Μονές. Έχουν έρθει επιτροπές του ΥΠΕΧΩΔΕ για να γνωμοδοτήσουν για το υπάρχον ιχθυοτροφείο και όλες οι γνωμοδοτήσεις είναι θετικές. Έπρεπε να γίνει η ΣΜΠΕ, έργο Α1 κατηγορίας, και κατατέθηκε στα αρμόδια υπουργεία. Εγώ έκανα ότι ορίζει ο νόμος. Ο νόμος με ελέγχει», υποστήριξε.

«Η ΣΜΠΕ είναι θεσμοθετημένη και θα γίνει μέσα από τη γαλάζια ανάπτυξη, για τουρισμός-τεχνολογία. Θα υπάρξει 20ετή, 30ετή, 40ετή ανάπτυξη στις θεσμοθετημένες περιοχές», πρόσθεσε ο κ. Γιαρένης. «Το Πόρτο Κουφό δεν είναι ιχθυοκαλλιέργεια, είναι εκκόλαψη αυγού, δεν υπάρχει κανένα είδος καλλιέργειας. Πρέπει να γίνει στο λατομείο. Εδώ και 3 χρόνια γίνονται φασματογραφήσεις στην περιοχή γιατί πρέπει να βρούμε θαλασσινό νερό και αυτό υπάρχει μόνο στα ασβεστολιθικά πετρώματα στην περιοχή της Παγώνας. Θα προσκομιστούν οι μελέτες, η θεσμοθέτηση της NATURA, δεν κάνουμε καταστροφή περιβάλλοντος. Θα ζητήσω από την Περιφέρεια να γίνουν μετρήσεις και βυθομετρήσεις στο Πόρτο-Κουφό και σας μιλάνε για μια προστατευμένη περιοχή που δεν απορρέει από πουθενά», εξήγησε.

«Θα ζητήσω αποζημιώσεις για τη λασπολογία που έχω υποστεί, βγάλανε κάποια πράγματα που δεν στέκουν», διεμήνυσε ο επιχειρηματίας.

Από την πλευρά τους, επαγγελματίες της περιοχής που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού επισήμαναν μεταξύ άλλων οτι δεν τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση η μελέτη. 

«Είναι ωραίο να αναβαθμιστεί η λίμνη. Δεν μας μιλάτε όμως για τον ιχθυογεννητικό σταθμό, τι μέγεθος θα είναι, πόσα κυβικά νερού θα ρίχνει τη μέρα και που θα πηγαίνουν αυτά τα νερά. Μέσα στον κόλπο;», διερωτήθηκε η επιχειρηματίας Άννα Ζαφειράκου-Πετρίδου.

«Η περιοχή της λιμνοθάλασσας πρέπει να αναπτυχθεί. Όλοι μαζί να καθίσουμε να δούμε τι θέλουμε. Η κατάσταση της λίμνης είναι δυσανάλογη, οσμές, κουνούπια κλπ, απαράδεκτη κατάσταση. Να γίνει προσπάθεια αναβάθμισης της συγκεκριμένης περιοχής τουριστικά, ώστε να πάρουν αξία τα ακίνητά. Θα ήθελα να καθίσουμε και να δούμε πως μπορούμε να ξεκινήσουμε και να κάνουμε κάτι καλό για την περιοχή με μια μορφή ήπιας τουριστικής ανάπτυξης», ανέφερε στην τοποθέτησή του ο Αντιδήμαρχος Σιθωνίας Κυπαρίσσης Ντέμπλας.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος και επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Σωτήρης Ληστής τόνισε ότι έπρεπε πρώτα να γνωμοδοτήσει ο Δήμος και μετά να πάει για γνωμοδότηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο. «Είναι σοβαρό το ζήτημα. Δυστυχώς δεν έχω εμπιστοσύνη ούτε στα υπουργεία, ούτε στους φορείς. Με πήρε τηλέφωνο περιφερειακός σύμβουλος όταν συζητήθηκε το θέμα και δεν γνώριζα τίποτα για το Πόρτο Κουφό. Παρακάμφθηκε το δημοτικό συμβούλιο για τη γνωμοδότησή του. Δεν πρέπει να γίνει καμιά επέμβαση, καμιά παρέμβαση την περιοχή. Θεωρώ ότι θα υπάρχει μόλυνση. Θεωρώ ότι πρέπει να γνωμοδοτήσουμε αρνητικά», υποστήριξε ο κ. Ληστής.

Τέλος, το λόγο πήρε ο δημοτικός σύμβουλος και επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας Ιωάννης Ζέππος, επισημαίνοντας ότι «σίγουρα χρειαζόμαστε ανάπτυξη». «Τουρισμός με ιχθυοκαλλιέργεια δε συμβαδίζουν, ιδιαίτερα σε μια περιοχή όπως το Πόρτο Κουφό. Το μοναδικό φυσικό λιμάνι. Το θέμα της παράκαμψης σημαίνει ότι υπάρχει μια διαδικασία στημένη. Το Πόρτο Κουφό μπορεί να αναπτυχθεί και να γίνει από τα μεγαλύτερα λιμάνια στην Ευρώπη. Να επιλέξουμε τι πρέπει να γίνει. Η επέκταση στην Άμπελο δε ξέρω πόσο θα μπορέσει να αντέξει. Για το Πόρτο Κουφό αξιοποίηση της λιμνοθάλασσας να γίνει, ιχθυοκαλλιέργεια δεν μπορεί να γίνει», υπογράμμισε.